CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các nghề bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục đối với các ngành, nghề đào tạo được cấp quy mô tuyển sinh/năm trong giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 21/2/2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP).

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống KTPCDU-2022

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn KTCBMA

HCTF