Đoàn thanh niên HCT triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 "

ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI “ GIAI ĐOẠN 2021-2030
🏃‍♂️🏃‍♀️🤽‍♀️🏊‍♂️🏄‍♂️⛹️‍♀️🤸‍♀️🤼‍♀️🪂🏋️‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🏄‍♂️🏄⛹️‍♀️⛹️🪂
Ngày 27-3-1946 đã trở thành ngày lịch sử của Thể thao Việt Nam khi “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Cứu quốc - Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh. Lời kêu gọi của Bác Hồ đã trở thành văn kiện lịch sử quý giá, mang lại nguồn động viên to lớn cho phong trào tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) nước nhà. Cùng với cả nước, sau hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ trường TCN Nấu ăn- Nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội đã có những bước tiến mới qua từng chặng đường phát triển.
Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (CVĐ) do trung ương phát động giai đoạn 2012-2020, nhận thức của cấp ủy Đảng, BCH Công Đoàn, BCH Đoàn trường về vai trò, tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội được nâng lên, góp phần đẩy mạnh phát triển TDTT trong toàn trường đóng góp tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh của cán bộ giáo viên và học sinh.
Phát huy các kết quả đạt được, BCH Đoàn trường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 3875 của Sở Lao động Thương binh Xã hội về CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT trong các cơ quan trực thuộc Sở đến năm 2030. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe , thể lực, giáo dục đạo đức , ý chí , nhân cách , đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .
Thông qua CVĐ, các đoàn viên thanh niên hãy tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen vận động hợp lý để nâng cao sức khỏe thể chất với mục tiêu: "Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe “ , “Dân cường thì Quốc thịnh “ như chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Một số hoạt động thể dục, thể thao của học sinh nhà trường:
HCTF