THÔNG TƯ 36/TT GDĐT XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU LIÊN KẾT DẠY CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

Biểu mẫu C1.1: Xác định chỉ tiêu liên kết dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông học kỳ I năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu C1.3: Cơ sở vật chất liên kết dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu 13: Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu 14: Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu 15: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu 16: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023
Biểu mẫu: Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia quản lý, giảng dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
HCTF