Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nguồn: vietnamplus.vn
* Công văn số 20-CV-BTGQU ngày 29/7/2021 về việc cung cấp bản dịch bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư.
HCTF